Privātuma politika

RE eksperts privātuma politika

SIA “RE eksperts” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām (klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod RE eksperts jebkādu informāciju), t.sk., mūsu interneta mājas lapas apmeklētājiem (visi iepriekš minētie turpmāk – Klienti).

1.Pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “RE eksperts”, reģistrācijas Nr. 40003958927, juridiskā adrese: Brīvības gatve 232-53, Rīga, LV-1039; Tālr. 67544380reeksperts@reeksperts.lv

2.Jūsu privātums un uzticība mums ir svarīga

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, t.sk. Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, Informācijas tehnoloģiju drošības likumu un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Privātuma politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties.
Dažreiz mums ir jāmaina mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras būs Jums pieejamas jebkurā laikā.

3.Personas datu apstrādes nolūks un personas datu kategorijas

3.1.Pakalpojumu sniegšana
Kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, mums nepieciešams apkopot un apstrādā noteiktus personas datus, kas tiek savākti pirms līguma par pakalpojuma sniegšanu noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā.

Dati tiek ievākti:

 • Klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • pakalpojuma izpildei,
 • klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • klientu lojalitātes celšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un jaunu pakalpojumu izstrādei;
 • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
 • mājaslapas darbības uzlabošanai, lietojot sīkdatnes,
 • informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus RE eksperts.

Lai kvalitatīvi un operatīvai sniegtu savus pakalpojumus, mēs varam iesaistīt un pilnvarot savus sadarbības partnerus atsevišķu pakalpojumu sniegšanas darbību veikšanā, piemēram, vērtēšanas objektu apsekošanā un tā tehniskā stāvokļa fotofiksācijas veikšanā, novērtēšanas atzinumu, rēķinu, kā arī citas informācijas sagatavošanā. Ja izpildot šos uzdevumus, sadarbības partneri apstrādā mūsu rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par RE eksperts datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un mums ir tiesības nodot mūsu sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu un iespēju Jums iegūt sev interesējošo informāciju.

Tīmekļa vietnē tiek iegūtas sīkdatnes, kas nesatur personas datus un netiek izmantotas, lai identificētu personu, t.i. informāciju nav iespējams sasaistīt ne ar vienu konkrētu personu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti tīmekļa vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmanojot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu tīmekļa vietnes lietošana var būt  neiespējama. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. Sīkdatnes nevar saturēt datora vīrusus, ka arī ar sīkdatņu palīdzību nav iespējams instalēt spiegprogrammatūru vai ļaunprātīgu programmatūru Jūsu datorā.

3.2. Personas datu kategorijas un piemēri
Lai klientam sniegtu labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošos produktus un pakalpojumus, mēs veicam no pakalpojumu sniegšanas iegūto un apkopoto datu apstrādi.

 • Personiskā informācija un identifikācijas dati
  vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
 • Personas kontaktinformācija
  adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
 • Juridisku personu kontaktpersonu dati
  kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, amats
 • Pakalpojuma dati
  informācija par sniegto pakalpojumu un tā nodrošināšanai iesniegtie dati (pieteikumi, veidlapas, līgumi u.tml.), kā arī citi pakalpojuma sniegšanas laikā iegūtie dati (no publiskām datu bāzēm, datu reģistriem)
 • Komunikācijas dati
  ienākošās/izejošās saziņas dati, telefona zvani, sarakste
 • Norēķinu dati
  norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija

4.Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Jūsu pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu mums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības iestāžu likumīgiem pieprasījumiem;
 • Saskaņā ar Jūsu piekrišanu;
 • Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pakalpojumu sniedzēja likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos;
 • Tas nepieciešams mūsu leģitīmu (likumīgu) interešu īstenošanai.

5.No kā mēs iegūstam personas datus?

5.1.Jūs
Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, kurus Jūs sniedzat mums pirms pakalpojuma nodrošināšanas un pakalpojuma nodrošināšanas laikā.

5.2.Trešās personas
Mēs Jūsu personas datus varam saņemt no:

mūsu sadarbības partneriem – kredītiestādēm, finanšu institūcijām, finanšu pakalpojumu starpniekiem un trešajām pusēm, pie kā Jūs esat vērsušies arī ar mērķi saņemt kādu no mūsu pakalpojumiem.
mūsu klientiem, kas pakalpojuma saņemšanai, norādījuši Jūs kā kontaktpersonu.
Valsts un privātām institūcijām, kas Jūsu datus mums ir sniegušas ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piem., īpašuma novērtēšanai atsavināšanai sabiedrības vai parādu piedziņas vajadzībām.

5.3.Publiski un privāti reģistri

6.Kam mēs nododam Jūsu personas datus?

Mēs neizpaužam trešajām personām Jūsu personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja dati attiecīgajai trešajai personai jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, nekustamā īpašuma vērtējuma nosūtīšana/nodošana kredītiestādei, tiesu izpildītājam, maksātnespējas administratoram, tiesai, utml.);
 • saskaņā ar Jūsu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma,
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās, lai aizstāvētu mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

7.Personas datu nodošana ārpusEiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, lai nodrošinātu Jums izvēlēto pakalpojumu.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

8.Personas datu glabāšanas ilgums

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, vai arī kamēr Jūs neatsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to. Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu likumu prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses.

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

9.Personas datu aizsardzība

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Mēs rūpīgi pārbaudām visus pakalpojuma sniedzējus, kas mūsu vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtējam, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

Papildus, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

10.Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

10.1.Piekļuve personas datiem
Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums, vai arī izsniegt informāciju par personas datiem, ja tiešas piekļuves nodrošināšana nav paredzēta.

10.2.Personas datu labošana
Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt mums to izlabot.

10.3.Piekrišanas atsaukšana
Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

10.4.Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem
Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem.

10.5.Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm
Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm.

10.6.Dzēšana
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus, tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad normatīvie akti vai citi saistoši dokumenti pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, mums iesniegumu iesniedziet rakstveida.

10.7.Apstrādes ierobežojums
Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt mūsu pakalpojumus.

10.8.Datu pārnese
Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Jūs esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, kā arī ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

11. Ja Jums ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv)

11.1.Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija
SIA “RE eksperts”
Reģistrācijas nr. 40003958927
Juridiskā adrese: Brīvības gatve 232-53, Rīga, LV-1039

Biroja adrese: Ernestīnes iela 12, Rīga, LV-1046
Tālr. 67544380
reeksperts@reeksperts.lv

11.2.Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija
reeksperts@reeksperts.lv; ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālistam”